• คลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทย

  (Thai Affective Picture Bank System : Thai APBS)

 • คลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทย

  Thai Affective Picture Bank System : Thai APBS)

 • คลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทย

  (Thai Affective Picture Bank System : Thai APBS)

 • คลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทย

  (Thai Affective Picture Bank System : Thai APBS)

คลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทย Thai APBS

(Thai Affective Picture Bank System : Thai APBS)

ตัวอย่างรูปภาพ Thai APBS

ชื่อภาพ : หาของเก่า

รูปภาพโดย : ชมรมภาพถ่ายโคราช

ชื่อภาพ : แบกต้นกล้า

รูปภาพโดย : ชมรมภาพถ่ายโคราช

ชื่อภาพ : ตีเหล็ก

รูปภาพโดย : สุรพงษ์ บัวเจริญ

ชื่อภาพ : น้ำท่วม

รูปภาพโดย : สงคราม โพธิ์วิไล

สาส์น Thai APBS

เรียน ผู้ที่สนใจ

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทย (Thai Affective Picture Bank System : Thai APBS) ซึ่ง Thai APBS นี้ ประกอบไปด้วยรูปภาพประเภทภาพถ่ายสีที่มีการจัดหมวดหมู่ของอารมณ์ความรู้สึกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ อารมณ์ความรู้สึกด้านความพึงพอใจ (Valence) อารมณ์ความรู้สึกด้านการตื่นตัว (Arousal) และอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล (Dominance) ที่ใช้เป็นสิ่งเร้าสำหรับในงานวิจัยเพื่อตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึก

Thai APBS นี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการและการศึกษา เพื่อสาธารณะประโยชน์ เพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิจัยทางด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยที่ไม่มุ่งเน้นทางการค้า

สำหรับผู้ที่สนใจนำ Thai APBS ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่แบบฟอร์มขอดาวน์โหลด Thai APBS ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจดาวน์โหลด Thai APBS ไปใช้ ทางศูนย์ฯ ขอความกรุณาอย่าเผยแพร่ รูปภาพ แต่ควรใช้รหัสรูปภาพในการเผยแพร่แทน เพื่อมิให้เกิดความคุ้นเคยหรือเคยชินต่อรูปภาพ ที่เป็นสิ่งเร้าในงานวิจัย รวมทั้งไม่ควรส่งต่อรูปภาพที่ท่านดาวน์โหลดให้กับผู้อื่น หากท่านใดสนใจ ให้ติดต่อขอดาวน์โหลดกับทางศูนย์ฯ เอง

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความสนใจของคุณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

มาตรวัด Self-Assessment Manikin (SAM)
สำหรับในงานวิจัยนี้ได้นำมาตรวัด Self-Assessment Manikin (SAM) มาปรับให้เข้ากับบริบทไทย เพื่อใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ อ่านต่อ...